Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

BuBaO Het Sas is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. BuBaO Het Sas behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

BuBaO Het Sas is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

 • toegebracht door de website
 • voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

BuBaO Het Sas is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van BuBaO Het Sas om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door:  delen op sociale media, druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van BuBaO Het Sas.  

Privacyverklaring vzw CKSA

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy, willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur vzw CKSA is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Binnen onze organisatie is er een aanspreekpunt informatieveiligheid aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het aanspreekpunt informatieveiligheid en/of de directie van vzw CKSA kan voor advies en ondersteuning terecht bij de ‘data protection officer’ (DPO) van de onderwijskoepel.

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op vzw CKSA en in alle CKSA-scholen verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

 • leerlingenrekrutering
 • leerlingenadministratie
 • leerlingenbegeleiding
 • leerlingenevaluatie

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om een leerling in schrijven, te begeleiden en op te volgen in de CKSA-school is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • identificatiegegevens (met oa voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren)
 • persoonlijke kenmerken (met oa geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit)
 • privé contactgegevens (met oa telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
 • evaluatiegegevens (met oa puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren)
 • gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding)
 • opleiding en vorming (met oa vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s)
 • aanwezigheid en discipline (met oa afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht)
 • afbeeldingen (pasfoto voor intern administratief gebruik)
 • afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden)

Bepaalde gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, bekomen worden van de vorige instelling waar de leerling ingeschreven was.

2.3 Verwerkte oudergegevens

Om een leerling in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in de CKSA-school is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • elementaire identificatiegegevens
 • gezinssamenstelling
 • privé contactgegevens (met oa telefoonnummer(s), adresgegevens, email)
 • financiële bijzonderheden (met oa rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen)

2.4 Ontvangers

 • Het departement onderwijs is, via het Discimus-systeem van AgoDi, een ontvanger van een deel van de leerlingengegevens
 • de scholengemeenschap Groepering CKSA ontvangt uw administratieve gegevens omwille van hun bevoegdheden om onderwijssubsidies en -werkingsmiddelen te beheren
 • het CLB is, indien het de leerling begeleidt, bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • iedereen die deel uitmaakt van het multidisciplinair team dat de leerling begeleidt, is bevoegd om alle in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen
 • indien gevraagd kunnen politie(diensten) toegang krijgen tot administratieve gegevens en/of aanwezigheden, in het kader van een politioneel onderzoek
 • bij verificatie krijgt de onderwijsverificateur toegang tot administratieve gegevens, aanwezigheden, afwezigheidsbewijzen, … in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak
 • bij inspectie is het mogelijk dat een onderwijsinspecteur ook inzage krijgt tot bepaalde gegevens in het leerlingvolgsysteem, in het kader van zijn wettelijk bepaalde taak
 • bij schadegevallen worden de nodige gegevens doorgegeven aan betrokken verzekeringsmakelaar en -maatschappij

2.5 Verwerkers

Op CKSA worden verschillende platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens, oa. Wis@d, Count-e, Accident Manager (Belfius Verzekeringen), online-tool van Vanbreda Risk & Benefits.

2.6 Voorwaarden

De gegevens van de leerling zullen verwerkt worden zolang deze bij ons ingeschreven is, of zolang ze nodig zijn om de leerling te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en er de expliciete toestemming voor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op CKSA en in de CKSA-school kan je hier raadplegen of opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

Ouders en/of leerling kunnen zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

 • recht op informatie: men mag vragen welke gegevens van de leerling verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de instelling die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden
 • recht op inzage: men mag steeds de gegevens die de instelling van de leerling heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie
 • recht op verbetering: indien men fouten in de gegevens vindt, mag men vragen om dit aan te passen. Men kan ook aanvullingen toevoegen aan deze gegevens
 • recht op gegevenswissing: men kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de instelling, permanent en volledig verwijderd worden
 • recht op beperking van de verwerking: indien men bezwaar heeft (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan men vragen om deze verwerking te stoppen
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien men bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe instelling of andere werkgever, dan faciliteert de instelling dit (in de mate van het mogelijke)
 • recht van bezwaar: indien men niet akkoord gaat met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van de leerling verwerkt worden, kan men zich hiertegen verzetten
 • recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de instelling algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) de gegevens van de leerling (zie § 3.3), dan kan men zich hiertegen verzetten
 • recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan ten allen tijde gekozen worden om deze niet meer te verstrekken.

Als ouders en/of een leerling zich op een van deze rechten willen beroepen, kunnen zij zich richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bij eventuele disputen of twijfel, kan men zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens (klik hier).

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

 • toezicht op telecommunicatie

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op vzw CKSA en in alle CKSA-scholen worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op de CKS-school te kunnen starten. Met uitzondering van:

 • rijksregisternummer[1]
 • gezondheidsgegevens[2]
 • afbeeldingen
 • contactgegevens

 

[1]   De school zal dit desgevallend opvragen via het departement onderwijs.

[2] De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.