BuBaO - Het Sas

Samen Anders School maken

Niet-leerplichtige leerlingen
Afwezigheden van niet-leerplichtige leerlingen (m.a.w. de kleuters), hoeven niet gewettigd te worden met attesten of met verklaringen van de ouders. Wij vinden het wel wenselijk dat de ouders de school informeren omtrent de afwezigheden van deze leerlingen.

Leerplichtige leerlingen
Een leerling is leerplichtig vanaf 1 september van het jaar waarin het 6 jaar wordt, ook wanneer uw kind op die leeftijd nog in de kleuterschool verblijft.

Afwezigheid wegens ziekte:
Bij afwezigheid wegens ziekte tot en met 3 opeenvolgende dagen volstaat een briefje (kan in de school gevraagd worden) van de ouders. Dit kan slechts 4 maal per schooljaar geschreven worden ook al is uw kind maar 1 dag afwezig. Wanneer uw kind meer dan 3 dagen na elkaar afwezig is of wanneer de 4 briefjes op zijn, moet elke afwezigheid door een dokter bevestigd worden.
Als uw kind veel ziek is als gevolg van zijn handicap, vb. astma, migraine, herstel na zware epileptische aanval, neemt u best contact op met de school. Wij kunnen via uw huisarts en de CLB-arts, verbonden aan de school, een regeling uitwerken op maat van uw kind. Op die manier is er niet steeds een doktersconsultatie nodig.
Ook hier is het wenselijk dat de ouders de school telefonisch verwittigen.
Elke afwezigheid wegens ziekte in de week onmiddellijk voor of na een schoolvakantie dient gewettigd te worden door een medisch attest.

Verdere info rond afwezigheden: zie het schoolreglement